Danh sách nhân viên nghiệp vụ

 1. Ông: Nguyễn Tiến Khang – Thạc sỹ kinh tế, Giám đốc trung tâm
 2. Bà: Nguyễn Thị Hương Liên – Cử nhân ngành ngôn ngữ Nhật, Nhân viên
 3. Bà: Bùi Thị Thịnh – Cử nhân Sư phạm tiếng Trung, Nhân viên
 4. Ông: Cấn Văn Mạnh – Cử nhân Sư phạm tiếng Anh, Nhân viên
 5. Bà: Vũ Thúy Nhài – Cử nhân kinh tế, Nhân viên
 6. Bà: Đặng Thu Hoan – Cử nhân kinh tế, Nhân viên
 7. Bà: Phạm Thị Quyên – Cao đẳng QTKD, Nhân viên
 8. Bà: Trịnh Thị Sinh – Cử nhân QTKD, Nhân viên
 9. Bà: Nguyễn Thị Yến – Cử nhân TCNH, Nhân viên
 10. Bà: Phạm Phương Thảo – Cử nhân TCNH, Nhân viên
 11. Bà: Chu Thị Hồng Thúy – Cử nhân kinh tế, Nhân viên
 12. Bà: Kiều Thị Xinh – Đại học ngoại ngữ – Tiếng Trung, Nhân viên
 13. Bà: Dương Thu Trang – Cao đẳng ngoại ngữ – Tiếng Nhật, Nhân viên
 14. Bà: Phan Thị Doan – Cao đẳng tài chính QTKD, Nhân viên
 15. Bà: Ninh Thị Vân – Học viện tài chính, Nhân viên
 16. Bà: Cấn Thị Yến – Cao đẳng sư phạm, Nhân viên
 17. Ông: Nguyễn Văn Đình – Cử nhân ngôn ngữ Anh, Nhân viên tư vấn du học

Trả lời

.
.
.
.